Fondi

Atjaunots Valmiermuižas mūra žoga fragments

„Mani katru rītu sveicina Valmiermuižas vēsturiskā mūra arku pamatīgums un skaistums. Tas liecina un atgādina mums par izkoptu amata meistarību un tālredzīgu domāšanu. Tas ir pagātnes mantojums, ko vēlos saglabāt pēc iespējas autentiskāk arī nākamām paaudzēm, un tā sakopšana ir vēl viens solis Valmiermuižas vēsturiskās identitātes stiprināšanā”, saka Valmiermuižas alus darītavas saimnieks Aigars Ruņģis.

Valmiermuižas mūra žogs ar Kultūras ministrijas 25.10.2018. rīkojumu ir iekļauts Valsts nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā un ir daļa no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Klēts un mūra žoga fragments” (valsts aizsardzības Nr. 9257).

Pateicoties Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2019. gadam līdzfinansējumam, Valmiermuižas mūra žoga daļai 2019.gadā tika veikti restaurācijas darbi restauratora Jura Pavlova (sertifikāts Nr.4-00070) vadībā.

Jurim Pavlovam ir 3. pakāpes restauratora kvalifikācija monumentāli dekoratīvās tēlniecības restaurācijas specialitātē un 20 gadu darba pieredze restaurācijas darbu veikšanā, daži no tiem:

– valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Alsungas pils” (valsts aizsardzības Nr. 6326) glābšanas darbi 2019. gadā,

– vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis „Jaunsaules luterāņu baznīca” (valsts aizsardzības Nr. 8701) torņa konservācijas darbi 2018. gadā,

– vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, Rēzeknes Zaļā sinagoga „Sinagoga” (valsts aizsardzības Nr. 5779) interjera restaurācija 2015. gadā.

Vairāk informācijas par atbalstu kultūras pieminekļu īpašniekiem objektu konservācijā un restaurācijā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes mājas lapā.

 


ERAF Tehnoloģiju pārneses programma

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Tehnoloģiju pārneses programma” paredzēto atbalstu, mums ir iespēja piesaistīt augsti kvalificētu darbaspēku konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģisku problēmu risināšanai, kā arī jaunu vai būtiski uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādei.

Projekts: „Tehnoloģiju pārneses programma”

Projekta mēŗkis:
Atbalsts augsti kvalificētu darbinieku piesaistei konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģisku problēmu risināšanai vai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei.

Projekta identifikācijas Nr. 1.2.1.2/16/I/001

Projekta ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniedz atbalstu augsti kvalificētu darbinieku piesaistei konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģisku problēmu risināšanai vai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei, līdzfinansējot ar augsti kvalificētu darbinieku piesaisti saistītās personāla izmaksas – atalgojumu piesaistītajam darbiniekam, ikgadējo atvaļinājumu un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos darba ņēmēja labā obligāti veicamos maksājumus. Atvaļinājuma, papildatvaļinājuma un atvaļinājuma kompensācijas izmaksas tiek līdzfinansētas, ja tās ir veiktas par atbalstāmās darbības īstenošanas periodu.

Vairāk informācijas par atbalstu tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai pieejams Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē.


Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programma

Ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmu 2014-2020. gadam pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” līdzfinansētajiem  projektiem, mums ir iespēja turpināt kvalitātes rūpalu kā brangu attīstības stūrakmeni, uzlabojot alus brūvēšanas iekārtas.

Projekts: „Alus ražošanas infrastruktūras attīstība”

Projekta mērķis:
Alus ražošanas infrastruktūras pilnveidošana.

Projekta Nr. 17-00-A00402-000009

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros. Projektā tiek veikta jaunu pamatlīdzekļu iepirkšana un uzstādīšana – pudeļu kraušanas iekārta, laboratorijas iekārtu komplekts, kā arī alus ražošanas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma komplekts. Projektā tiek veikta notekūdeņu priekšattīrīšanas ietaises un tās apkalpošanai nepieciešamā laukuma būvniecība nolūkā samazināt uzņēmuma ietekmi uz apkārtējo vidi.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.


Projekts: „ Ieguldījums materiālajos aktīvos ”

Projekta mērķis:
Alus ražošanas infrastruktūras pilnveidošana.

Projekta Nr. 16-00-A00402-000010

Projekts  tika īstenots ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros. Tika iepirkti un uzstādīti jauni ražošanas pamatlīdzekļi: alus ražošanas darbnīca, laboratorijas iekārtas un iekārtas esošā brūža darbības pilnveidošanai.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.